Договір оферти
Про надання безоплатних бухгалтерських послуг
Редакція від 12.09.2022 року

Цей договір оферти укладається між Громадською Організацією та Отримувачем послуг з метою задоволення економічних потреб Отримувача послуг, членів Громадської Організації у повній відповідності до пункту 2.2 розділу 2 Статуту Громадської Організації «Центр правової підтримки малого бізнесу Дніпра», з метою підтримки розвитку малого та мікробізнесу Дніпра шляхом надання можливості Отримувачу послуг отримувати на безоплатній основі якісні бухгалтерські послуги протягом визначеного періоду часу, заощаджуючи при цьому ресурси та грошові кошти, які мають бути направлені на забезпечення ведення бухгалтерського та податкового обліку, що повністю відповідає передбаченій пунктом 2.1
розділу 2 Статуту Громадської Організації «Центр правової підтримки малого бізнесу Дніпра» основній меті діяльності організації.

Визначення термінів

У цьому договорі терміни вживаються у наступному значенні:

Громадська організація – Громадська організація «Центр правової підтримки малого бізнесу Дніпра»

Отримувач послуг – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, що приєдналася до цього договору-оферти з метою отримання бухгалтерських послуг на безоплатній основі

Сторони, сторона – Отримувач послуг та Громадська організація разом, окремо

Організація складання звітності – формування в програмному забезпеченні M.e.doc проектів відповідної звітності з метою подальшої перевірки такої звітності представниками (посадовими особами) Отримувача послуг на їх відповідність нормам діючого законодавства України, внесення до них необхідних виправлень представниками (посадовими особами) Отримувача, накладення відповідних електронних підписів та направлення до відповідних контролюючих (або інших) державних органів засобами електронного зв’язку.

Податкова звітність юридичної особи – всі або будь-який із наступних звітів (декларацій): податкова декларація з податку на додану вартість, додатки до неї, уточнюючі розрахунки до неї; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, додатки до нього, уточнюючі розрахунки до нього; податкова декларація з податку на прибуток підприємств, додатки до неї, уточнюючі розрахунки до неї; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), додатки до неї, уточнюючі розрахунки; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; інша податкова звітність, про необхідність подання якої Громадська організація була повідомлена Отримувачем послуг у письмовому вигляді.

Статистична звітність– будь-яка звітність, окрім фінансової, що надається до органів статистики, про необхідність подання якої Громадська організація була повідомлена Отримувачем послуг у письмовому вигляді.

Фінансова звітність – фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва чи фінансова звітність суб’єкта мікропідприємництва.

Інша звітність до контролюючих органів – будь-яка звітність, окрім фінансової, статистичної звітності, податкової звітності, про необхідність подання якої Громадська організація була повідомлена Отримувачем послуг у письмовому вигляді.

Податкова звітність фізичної особи-підприємця – всі або будь-який із наступних звітів (декларацій): податкова декларація з податку на додану вартість, додатки до неї, уточнюючі розрахунки до неї; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, додатки до нього, уточнюючі розрахунки до нього; податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, додатки до неї, уточнюючі розрахунки; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; інша податкова звітність, про необхідність подання якої Громадська організація була повідомлена Отримувачем послуг у письмовому вигляді.

Заява про приєднання – документ встановленого Громадською організацією зразка, що містить заяву Отримувача послуг про приєднання до цього договору, заяву Громадської організації про прийняття на обслуговування Отримувача послуг (затвердження заяви), належні електронні адреси сторін, підписи посадових осіб сторін та строк, на який Отримувач послуг приєднується до цього договору

Належна електронна пошта – електронна пошта сторони, яка зазначена у Заяві про приєднання
Договір, договір оферти – цей договір

Розголошення інформації – надання інформації третім особам без отримання відповідного письмового дозволу на таке надання інформації та/або розміщення інформації про Сторону у відкритих ресурсах з кількістю користувачів таких ресурсів понад 10 осіб із зазначенням відомостей, які ідентифікують сторону, щодо якої розголошується інформація

Телеграм-канал Громадської організації – належний Громадській організації телеграм-канал, розміщений за посиланням t.me/cllssb

Предмет договору

Громадська організація зобов’язується за завданням Отримувача послуг надати бухгалтерські послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором оферти. Зазначені бухгалтерські послуги надаються Громадською організацією як допомога з метою розвитку Отримувача послуг на безоплатних засадах.

 

Перелік послуг, що надаються юридичним особам-Отримувачам послуг

 

Згідно до цього Договору, Громадська організація надає Отримувачу послуг наступні послуги:

Складання регістрів бухгалтерського обліку в програмі 1С-Бухгалтерія згідно з наданою первинною документацією, формування необхідних допоміжних матеріалів, внесення даних в програму «M.e.doc», включаючи проведення реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. З метою виконання передбачених цим абзацем послуг Громадська організація використовує програмне забезпечення «M.e.doc», активація ліцензії на використання якого здійснюється за рахунок Отримувача послуг. З метою виконання передбачених цим абзацем послуг Громадська організація використовує програмне забезпечення 1С, право використання якого вже наявне або передане від третіх осіб Громадській організації. Програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія та «M.e.doc» встановлюється Громадською організацією на сервері, що вже наявний або переданий від третіх осіб Громадській організації, надаючи при цьому Отримувачу послуг до 2х пар логін\пароль до такого серверу. Отримувач послуг має право використовувати на сервері тільки вже встановлене програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія та «M.e.doc», логін/пароль можуть бути використані лише з метою виконання цього договору, а у разі їх компрометації Отримувач послуг має повідомити про такий факт представника Громадської організації негайно. При цьому з метою виконання цього договору Отримувач послуг має самостійно вносити до програмного забезпечення 1С дані про виписані ним рахунки-фактури, видаткові накладні чи акти виконаних робіт (наданих послуг), формуючи такі документи у програмному забезпеченні 1С та роздруковуючи їх з цього програмного забезпечення. Всі інші документи, включаючи банківські виписки у форматах PDF та іншому на запит Громадської організації, Отримувач послуг має надавати одразу після їх отримання у вигляді скан-копій, залишаючи у себе оригінали таких документів.

Організацію складання представниками Отримувача податкової звітності юридичної особи, статистичної та фінансової звітності, іншої звітності до контролюючих органів, що повинна надаватися Замовником.

Нарахування заробітної плати. З метою виконання цього абзацу Отримувач послуг має повідомляти представників Громадської організації про будь-які кадрові рухи (щодо приймання чи звільнення представників, надання їм відпусток та ніше) негайно після того, як буде прийнято відповідне рішення або зафіксовано відповідний факт.

Формування та надання Отримувачу послуг в письмовій чи усній формі пропозицій щодо формування графіку поточних платежів до бюджетів та соціальних фондів, а також графіку виплати заробітної плати, винесення пропозицій в усній чи письмовій формі щодо необхідності видання наказів керівника Отримувача послуг відносно питань, які стосуються бухгалтерського обліку, а також текстів таких наказів.

Місцем надання послуг за цим договором-офертою вважається юридична адреса Громадської організації.

З метою визначення переліку іншої звітності до контролюючих органів Отримувач послуг може скористатися консультаційними послугами Громадської організації на безоплатних засадах з власної ініціативи.

З метою реалізації цього договору Громадська організація може використовувати обладнання, їй не належне, не належне їй програмне забезпечення, будь-які залучені на умовах трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру спеціалістів.

 

Перелік послуг, що надаються фізичним особам-підприємцям-Отримувачам послуг

 

Згідно до цього Договору, Громадська організація надає Отримувачу послуг наступні послуги:

З метою виконання передбачених цим абзацем послуг Громадська організація використовує програмне забезпечення «M.e.doc», активація ліцензії на використання якого здійснюється за рахунок Отримувача послуг. Програмне забезпечення «M.e.doc» встановлюється Громадською організацією на сервері, що вже наявний або переданий від третіх осіб Громадській організації, надаючи при цьому Отримувачу послуг до 2х пар логін\пароль до такого серверу. Отримувач послуг має право використовувати на сервері тільки вже встановлене програмне забезпечення «M.e.doc», логін/пароль можуть бути використані лише з метою виконання цього договору, а у разі їх компрометації Отримувач послуг має повідомити про такий факт представника Громадської організації негайно. Всі документи, включаючи банківські виписки у форматах PDF та іншому на запит Громадської організації, Отримувач послуг має надавати одразу після їх отримання у вигляді скан-копій, залишаючи у себе оригінали таких документів.

Організацію складання представниками Отримувача податкової звітності фізичної особи – підприємця, іншої звітності до контролюючих органів, що повинна надаватися Замовником.

Нарахування заробітної плати. З метою виконання цього абзацу Отримувач послуг має повідомляти представників Громадської організації про будь-які кадрові рухи (щодо приймання чи звільнення представників, надання їм відпусток та ніше) негайно після того, як буде прийнято відповідне рішення або зафіксовано відповідний факт.

Формування та надання Отримувачу послуг в письмовій чи усній формі пропозицій щодо формування графіку поточних платежів до бюджетів та соціальних фондів, а також графіку виплати заробітної плати, винесення пропозицій в усній чи письмовій формі щодо необхідності видання наказів керівника Отримувача послуг відносно питань, які стосуються бухгалтерського обліку, а також текстів таких наказів.

Місцем надання послуг за цим договором-офертою вважається юридична адреса Громадської організації.

З метою визначення переліку іншої звітності до контролюючих органів Отримувач послуг може скористатися консультаційними послугами Громадської організації на безоплатних засадах з власної ініціативи.

З метою реалізації цього договору Громадська організація може використовувати обладнання, їй не належне, не належне їй програмне забезпечення, будь-які залучені на умовах трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру спеціалістів.

 

Обмін інформацією між сторонами

 

Обмін інформацією (окрім надання копій документів) відбувається між сторонами шляхом направлення одне-одному опитувальників, що складаються у вільній формі, але мають містити чітко сформульовані запитання, на які можливо надати однозначну конкретну відповідь, яка має розумні розміри. У разі, якщо Громадською організацією отримано опитувальник від Отримувача послуг, що містить питання, розкриття відповіді на яке на думку Громадської організації потребує складання консультації чи висновку, та/або потребує вивчення додаткових матеріалів, Громадська організація має право залишити таке запитання без відповіді з одночасним наданням пропозиції про звернення за відповідним висновком чи консультацією. У разі, якщо Отримувач послуг вважає, що надання відповіді на поставлене в опитувальнику Громадської організації потребує більш значних термінів, ніж передбачено для надання відповідей на питання в опитувальнику, Отримувач послуг має право тимчасово залишити запитання без відповіді з наданням інформації про реальні, на його думку, терміни надання відповіді на таке питання, з подальшим надання відповіді у такі терміни.
Весь термін чинності заяви про приєднання до цього договору Отримувач послуг користується правом запитувати у будь-якій кількості консультації чи висновки від Громадської організації, які необхідні для виконання цього договору.
Будь-яка сторона, отримавши опитувальник від іншої сторони засобами електронного зв’язку на належну електронну пошту, зобов’язана відповісти на поставлені в опитувальнику питання протягом трьох робочих днів з дня такого отримання шляхом направлення відповіді на опитувальник на електронну пошту, з якої було його отримано.
Отримані засобами електронного зв’язку на належну електронну пошту опитувальники та відповіді на них підлягають заміні на опитувальники на паперових носіях протягом одного календарного місяця з дня отримання відповіді за ініціативою сторони, що направила опитувальник. У разі, якщо така заміна не відбувається, сторони домовились вважати, що опитувальник не надсилався, а відповідь на нього носить інформаційний характер та не може бути використана в будь-яких спорах проти сторони, що надавала таку відповідь.
Крім того, сторони обмінюються інформацією у будь-який зручний для них спосіб, однак такий обмін інформацією, за умови відсутності її існування та обміну на паперових носіях, не вважається формальним та діловим сторонами та в жодному разі не може свідчити про повідомлення однією стороною іншу, окрім випадків розміщення інформації на телеграм-каналі cllssb з поміткою у повідомленні «Стосується оферти з надання бухгалтерських послуг» або аналогічного за змістом. Інформацію, яку розміщено таким чином, сторони домовились вважати відомою обом сторонам та не заперечуватимуть в жодному разі проти визнання такої інформації загальновідомою.

 

Обов’язки сторін

 

Громадська організація зобов’язана

– Своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені цим договором
– Здійснювати всі можливі заходи для захисту персональної та конфіденційної інформації Отримувача послуг, не допускати їх розголошення окрім випадків, необхідних для виконання Громадською організацією своїх обов’язків за цим договором, включаючи надання такої інформації третім особам, залученим до виконання цього договору
– Надавати Отримувачу послуг за його запитом у розумний строк інформацію про хід надання послуг, стан бухгалтерського та податкового обліку Отримувача послуг, консультації, необхідні Отримувачу послуг для прийняття рішень, що стосуються цього договору
– Надавати Отримувачу послуг необхідну на думку Громадської організації інформацію стосовно цього договору шляхом направлення її на належну електронну пошту та/або розміщення у телеграм-каналі Громадської організації

Отримувач послуг зобов’язаний

– Контролювати хід надання послуг Громадською організацією, проводити перевірку будь-якого звіту (декларації), підготовленого Громадською організацією для подання у будь-які контролюючі органи
– Здійснювати всі можливі заходи для захисту персональної та конфіденційної інформації Громадської організації, не допускати їх розголошення окрім випадків, необхідних для виконання Отримувачем послуг своїх обов’язків за цим договором, включаючи надання такої інформації третім особам, залученим до виконання цього договору
– Надавати Громадській організації негайно інформацію про будь-які зміни у стані активів, зобов’язань та власного капіталу, будь-який кадровий рух Отримувача послуг (укладення чи розірвання трудових договорів, договорів цивільно-правового характеру, переводи кадрів, надання працівникам відпусток тощо) шляхом направлення такої інформації на належну електронну пошту
– Своєчасно, у найкоротші терміни надавати Громадській організації відповіді на отримані опитувальники
– Знайомитись з інформацією, розміщеною у телеграм-каналі Громадської організації, яка прямо стосується цього договору

Відповідальність та вирішення спорів

 

У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона не вважається винною в порушення свої зобов’язань за Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
В будь-якому разі, Громадська організація несе відповідальність лише в межах наданої первинної документації та інформації. Загальна сума застосованих до Виконавця за цим договором штрафних санкцій, пень та сум відшкодування збитків не може перевищувати 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

Строк дії приєднання до договору

 

Строк, на який Отримувач послуг приєднується до цього договору, встановлюється шлях переговорів між сторонами та зазначається у заяві про приєднання.
Відзив заяви про приєднання за ініціативою Отримувача послуг відбувається шляхом направлення відповідного листа у вільній формі Отримувачем послуг на адресу Громадської організації. Такий лист розглядається Громадською організацією протягом одного робочого дня з дня її отримання та сторонами узгоджується перелік конкретних дій, що стосуються у зв’язку із відзивом заяви про приєднання за ініціативою Отримувача послуг. При цьому термін реалізації таких дій в частині передбачених для Громадської організації – не більше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення (листа).
Відзив заяви про приєднання за ініціативою Громадської організації відбувається шляхом направлення відповідного листа у вільній формі Громадською організацією на адресу Отримувача послуг. Такий лист розглядається Отримувачем послуг протягом одного робочого дня з дня його отримання та сторонами узгоджується перелік конкретних дій, що стосуються відзиву заяви про приєднання за ініціативою Громадської організації. При цьому термін реалізації таких дій в частині передбачених для Отримувача послуг – не більше чотирнадцяти календарних днів з дня отримання повідомлення (листа).
За загальним правилом, у разі, якщо жодна із сторін не виявила бажання відізвати заяву про приєднання, надання послуг за цим договором припиняється з дня, наступного за вказаним у заяві про приєднання дня закінчення її дії.

 

Внесення змін до цього договору оферти

 

Зміни до цього договору оферти можуть бути внесені Громадською організацією у будь-який час без попереднього повідомлення Отримувачів послуг, які до нього приєдналися.
Зміни до цього договору вносяться шляхом розміщення на сайті Громадської організації договору-оферти у новій редакції. В новій редакції цього договору має міститися положення про чітка вказування на редакцію, що втратила чинність. Зміни до цього договору набувають чинності через 14 календарних днів після розміщення інформації про наявність нової редакції цього договору у телеграм-каналі Громадської організації. Втрата чинності старої редакції договору відбувається з дня набуття чинності новою редакціє договору.
Отримувачі послуг, які станом на дату розміщення інформації про наявність нової редакції цього договору у телеграм-каналі Громадської організації вже приєдналися до цього договору, приймають такі зміни безумовно шляхом не направлення до Громадської організації листа про відзив заяви про приєднання.
Отримувачі послуг, які станом на дату розміщення інформації про наявність нової редакції цього договору у телеграм-каналі Громадської організації ще не приєдналися до цього договору, але приєдналися до цього договору в проміжок часу між розміщенням інформації про нову редакцію цього договору і набуттям чинності такої нової редакції, вважаються такими, що приєдналися до договору оферти у новій редакції.

Приєднання до договору оферти

 

Приєднання до цього договору оферти вважається таким, що сталося, після затвердження заяви про приєднання Отримувача послуг Громадською організацією.
Належним доказом приєднання до договору оферти для сторін є оригінал затвердженої заяви про приєднання.