Договір оферти
Про надання безоплатних консультаційних послуг
Редакція від 27.09.2022 року

Цей договір оферти укладається між Громадською Організацією та Отримувачем послуг з метою задоволення економічних та інформаційних потреб Отримувача послуг, членів Громадської Організації у повній відповідності до пункту 2.2 розділу 2 Статуту Громадської Організації «Центр правової підтримки малого бізнесу Дніпра», з метою підтримки розвитку малого та мікробізнесу Дніпра шляхом надання можливості Отримувачу послуг отримувати на безоплатній основі якісні консультаційні послуги протягом визначеного періоду часу, заощаджуючи при цьому ресурси та грошові кошти, які мають бути направлені на отримання таких консультацій, що повністю відповідає передбаченій пунктом 2.1 розділу 2 Статуту Громадської Організації «Центр правової підтримки малого бізнесу Дніпра» основній меті діяльності організації.

Визначення термінів

У цьому договорі терміни вживаються у наступному значенні:
Громадська організація – Громадська організація «Центр правової підтримки малого бізнесу Дніпра»
Отримувач послуг – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, що приєдналася до цього договору-оферти з метою отримання консультаційних послуг на безоплатній основі
Сторони, сторона – Отримувач послуг та Громадська організація разом, окремо
Консультація – усне або письмове надання інформації про думку Громадської організації, її учасників щодо питань, порушених у запиті про надання консультації
Усна консультація – бесіда між представниками отримувача послуг та Громадської організації з питань, порушених у запиті про надання консультації
Письмова консультація – документ, у якому Громадська організація висловлює свою думку щодо питань, порушених у запиті про надання консультації
Запит про надання консультації – одне або кілька чітко сформованих питань, щодо яких отримувач послуг має намір ознайомитися з думкою Громадської організації та/або її учасників
Належна електронна пошта – електронна пошта сторони, з якої направлено запит на отримання консультації; з якої направлено консультацію або іншу відповідь на запит на отримання консультації; будь-яка інша пошта, про належність до листування якої йдеться у листі, направленому з іншої скриньки належної електронної пошти.
Договір, договір оферти – цей договір
Розголошення інформації – надання інформації третім особам без отримання відповідного письмового дозволу на таке надання інформації та/або розміщення інформації про Сторону у відкритих ресурсах з кількістю користувачів таких ресурсів понад 10 осіб із зазначенням відомостей, які ідентифікують сторону, щодо якої розголошується інформація
Телеграм-канал Громадської організації – належний Громадській організації телеграм-канал, розміщений за посиланням t.me/cllssb

Предмет договору

Громадська організація зобов’язується на запит про надання консультації Отримувача послуг надати консультації з питань, порушених у такому запиті, на безоплатній основі.

Порядок надання консультацій

Консультації надаються у розумний строк після отримання Громадською організацією запиту про надання консультації.

Громадська організація залишає за собою право без пояснення причин відмовити Отримувачу послуг у наданні консультації або залишити запит про надання консультації без розгляду.

Запит складається Отримувачем послуг у довільній формі, надсилається Громадській організації на її адресу електронної пошти. Запит має містити чітко сформовані питання, щодо яких має бути складено консультацію. Питання у запиті про надання консультації мають бути пов’язані із правовими аспектами ведення бізнесу в Україні.

У Запиті про надання консультації Отримувач послуг зазначає, у якій формі він потребує консультації – письмовій чи усній. Остаточне рішення про форму надання консультації (письмову чи усну) приймається Громадською організацією.

Після складення консультації у письмовій формі та її підписання учасником організації виготовляється її скан-копія, яка надсилається на належну електронну адресу Отримувача послуг. За необхідності отримання роз’яснень в усній формі до консультації Отримувач послуг може звернутися на належну електронну адресу Громадської організації з проханням про надання таких роз’яснень, складеним у довільній формі. Роз’яснення надаються при особистій зустрічі представника Громадської організації та Отримувача послуг або в ході проведення телефонної розмови чи розмови у месенджерах (Viber, Telegram) за рішенням Громадської організації. Про час, місце та засіб надання роз’яснень до консультації Громадська організація повідомляє Отримувача послуг у розумний термін.

У разі прийняття рішення про надання консультації в усній формі такі консультації надаються в тому ж порядку, що й роз’яснення до письмових консультацій.

Будь-які консультації, надані в межах цього договору оферти, є лише думкою Громадської організації, не можуть сприйматися сторонами договору чи третіми особами як заклик до будь-яких дій, спонукання до дій чи примушування до дій.

Місцем надання послуг за цим договором-офертою вважається юридична адреса Громадської організації.

З метою реалізації цього договору Громадська організація може використовувати обладнання, їй не належне, не належне їй програмне забезпечення, будь-які залучені на умовах трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру спеціалістів. При цьому надання таким спеціалістам будь-якої інформації не вважається її розголошенням стороною.

Обмін інформацією між сторонами

За необхідності додаткової інформації Сторона може звернутися до іншої сторони.

Обмін інформацією (окрім надання копій документів) відбувається між сторонами шляхом направлення одне-одному опитувальників, що складаються у вільній формі, але мають містити чітко сформульовані запитання, на які можливо надати однозначну конкретну відповідь.
Будь-яка сторона, отримавши опитувальник від іншої сторони засобами електронного зв’язку на належну електронну пошту, зобов’язана відповісти на поставлені в опитувальнику питання протягом розумного строку шляхом направлення відповіді на опитувальник на електронну пошту, з якої було його отримано.
Отримані засобами електронного зв’язку на належну електронну пошту опитувальники та відповіді на них не підлягають заміні на опитувальники на паперових носіях.
Крім того, сторони обмінюються інформацією у будь-який зручний для них спосіб, однак такий обмін інформацією, за умови відсутності її існування та обміну на паперових носіях, не вважається формальним та діловим сторонами та в жодному разі не може свідчити про повідомлення однією стороною іншу.
Крім того, Громадська організація з метою надання консультації може запитати у Отримувача послуг копії будь-яких документів, необхідних для складання консультації. При цьому Отримувач послуг може відмовити в їх наданні, однак така відмова є підставою для припинення складання консультації Громадською організацією, про що приймається відповідне рішення Громадською організацією.

 

Обов’язки сторін

Громадська організація зобов’язана
– Своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені цим договором
– Здійснювати всі можливі заходи для захисту персональної та конфіденційної інформації Отримувача послуг, не допускати їх розголошення окрім випадків, необхідних для виконання Громадською організацією своїх обов’язків за цим договором, включаючи надання такої інформації третім особам, залученим до виконання цього договору
– Надавати Отримувачу послуг за його запитом у розумний строк інформацію про хід надання послуг, що стосується цього договору
– Надавати Отримувачу послуг необхідну на думку Громадської організації інформацію стосовно цього договору шляхом направлення її на належну електронну пошту та/або розміщення у телеграм-каналі Громадської організації

Отримувач послуг зобов’язаний
– Контролювати хід надання послуг Громадською організацією
– Здійснювати всі можливі заходи для захисту персональної та конфіденційної інформації Громадської організації, не допускати їх розголошення окрім випадків, необхідних для виконання Отримувачем послуг своїх обов’язків за цим договором, включаючи надання такої інформації третім особам, залученим до виконання цього договору
– Своєчасно, у найкоротші терміни надавати Громадській організації відповіді на отримані опитувальники
– Знайомитись з інформацією, розміщеною у телеграм-каналі Громадської організації, яка прямо стосується цього договору
– Використовувати консультації Громадської організації виключно у цілях ведення власної законної діяльності, не сприймати консультації як заклик до дій, примушування до дій чи спонукання до дій, в тому числі протиправних

Відповідальність

 

У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона не вважається винною в порушення свої зобов’язань за Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
В будь-якому разі, Громадська організація несе відповідальність лише з урахуванням встановленої у цьому договорі оферти мети надання консультацій, якою є отримання Отримувачем послуг інформації про думку Громадської організації чи її учасників щодо питань, порушених у запиті про надання консультації.

Строк дії приєднання до договору

Строк, на який Отримувач послуг приєднується до цього договору, це строк з моменту направлення запиту про надання консультації до моменту її отримання у письмовій чи усній формі з урахуванням строку на проведення роз’яснень письмової консультації.

 

Внесення змін до цього договору оферти

Зміни до цього договору оферти можуть бути внесені Громадською організацією у будь-який час без попереднього повідомлення Отримувачів послуг, які до нього приєдналися.
Зміни до цього договору вносяться шляхом розміщення на сайті Громадської організації договору-оферти у новій редакції. В новій редакції цього договору має міститися положення про чітке вказування на редакцію, що втратила чинність. Зміни до цього договору набувають чинності через 14 календарних днів після розміщення інформації про наявність нової редакції цього договору у телеграм-каналі Громадської організації. Втрата чинності старої редакції договору відбувається з дня набуття чинності новою редакцією договору.
Отримувачі послуг, які станом на дату розміщення інформації про наявність нової редакції цього договору у телеграм-каналі Громадської організації вже приєдналися до цього договору, приймають такі зміни безумовно шляхом не направлення до Громадської організації листа про від’єднання від цього договору оферти та припинення отримання послуг за ним.
Отримувачі послуг, які станом на дату розміщення інформації про наявність нової редакції цього договору у телеграм-каналі Громадської організації ще не приєдналися до цього договору, але приєдналися до цього договору в проміжок часу між розміщенням інформації про нову редакцію цього договору і набуттям чинності такої нової редакції, вважаються такими, що приєдналися до договору оферти у новій редакції.

Приєднання до договору оферти

Приєднання до цього договору оферти вважається таким, що сталося, після направлення запиту про консультації отримувачем послуг. Направлення зазначеного запиту означає безумовну згоду Отримувача послуг з умовами цього договору оферти.